Handelsbetingelser

ETOS air ApS

Handelsbetingelser

CVR.nr. 42223964

1. GYLDIGHED

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer mellem ETOS air ApS (i det følgende kaldet ETOS air) og ETOS airs kunde (herefter kaldet Kunden).

1.2. Aftaler med eventuelle ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige, såfremt ændringerne er godkendt og skriftligt bekræftet af ETOS air.

2. PRISER

2.1. Alle priser er eksklusive moms. ETOS air forbeholder sig ret til indtil levering at ændre i prisen som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. mht. den aftalte leverance.

Der tages endvidere forbehold for drastiske ændringer i materialepriser, som påvirker slutpriserne.

2.2. Såfremt det solgte er omfattet af en af ETOS air benyttet prisliste, sker prisfastsættelsen med udgangspunkt i den prisliste, der er gældende på ordrebekræftelsesdagen.

3. BETALING

3.1. Betalingsbetingelsen er netto kontant regnet fra fakturadato. Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Såfremt sådan ikke er angivet, skal betalingen ske kontant ved levering.

3.2 Betalingen kan ske via Danske Bank A/S, og betalingsoplysninger vil fremgå af faktura og handelsaftale. Ved ordre over kr. 50.000, vil betaling ske på følgende måde: 50% ved indgåelse af aftale/køb og de sidste 50% ved levering/opsætning. Ordre under 50.000 vil betalingsbetingelser fremgå af faktura.

3.3. Såfremt leveringen udskydes på grund af Kundens forhold, er Kunden, forpligtet til at foretage enhver betaling til ETOS air, som om levering var sket til aftalt tid.

3.4. Hvis betalingen sker efter forfaldsdag, er Kunden pligtig at betale morarente af det forfaldne beløb med 2% pr. påbegyndt måned, hvortil kommer yderligere rykkergebyrer, kompensationsbeløb og inkassogebyrer i henhold til gældende lovgivning.

3.5. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på ETOS air, som ikke er skriftligt anerkendt af ETOS air, ligesom Kunden ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, uanset af hvilken art nævnes kan.

4. MELLEMSALG

4.1. Indtil kundens accept er kommet frem til ETOS air, er ETOS air berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte, med den virkning at tilbuddet over for kunden bortfalder uden nærmere meddelelse.

5. LEVERING

5.1. ETOS air bekræfter alle ordrer ved fremsendelse af ordrebekræftelse til Kunden. Kunden skal kontrollere, at ordrebekræftelsen er i overensstemmelse med den ønskede produktleverance. Er dette ikke tilfældet, skal Kunden inden to arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen give meddelelse til ETOS air, som efter eventuel rettelse af ordren fremsender ny ordrebekræftelse.

5.2. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller til en bestemt tid efter aftalens indgåelse. Det er en forudsætning for ETOS air overholdelse af leveringstidspunktet, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til ETOS air kundskab.

5.3. Hvis levering ikke sker inden for leveringstiden, er Kunden alene berettiget til ved skriftlig meddelelse til ETOS air at kræve levering og fastsætte en rimelig frist herfor og derved angive, at Kunden agter at ophæve aftalen, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til ETOS air at ophæve aftalen.

5.4. Hæver Kunden aftalen i henhold til punkt 5.3, har Kunden ikke ret til at kræve erstatning for de omkostninger, der er påført Kunden ved anskaffelse af tilsvarende leverancer fra anden side. Kunden har heller ikke herudover ret til nogen anden erstatning i anledning af forsinkelsen. ETOS air har således intet ansvar for forsinkelsen, herunder ethvert tab forsinkelsen måtte have forårsaget som driftstab, tabt fortjeneste og andre direkte som indirekte økonomiske tab.

5.5. Såfremt forsinkelse med levering skyldes, at ETOS air er i en situation som angivet i punkt 11.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter fortsat er berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet mere end 1 måned. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelse indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.6. Leveringsbetingelserne er frit leveret på alle adresser i DK. Enhver skade på vareleverancer opstået under transporten skal omgående og uden ugrundet ophold efter modtagelsen anmeldes til ETOS air samt påføres fragtbrevet. Leverede varer tages kun retur efter særskilt aftale.

6. FORSENDELSE

6.1. Alle forsendelser, der foretages af ETOS air pr. bil, er betinget af, at aflæssestedet er tilgængeligt ad farbar vej.

6.2. Kunden er ansvarlig for omgående aflæsning. Eventuel ventetid sker for Kundens regning.

7. TILBUD

7.1. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. punkt 4.

Afgiver ETOS air tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til ETOS air senest 14 dage fra tilbuddets dato.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

8.1. ETOS air forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle påløbne omkostninger er betalt.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1. Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig og sædvanlig forretningsbrug kræver.

9.2. Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden, straks efter at manglen er eller burde være opdaget og senest 2 dage efter modtagelse, give ETOS air skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt Kunden har eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som ovenfor anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende. Såfremt det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som ETOS air bærer ansvaret for, har ETOS air ret til godtgørelse af de omkostninger, reklamationen unødigt har påført ETOS air.

9.3. Efter ETOS air valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive om leveret. Såfremt manglen afhjælpes herved, har Kunden ikke ret til yderligere mangelbeføjelser.

9.4. Sker afhjælpning eller om levering i henhold til punkt 9.3 ikke inden rimelig tid, er Kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

9.5. Forandring af eller indgreb i det solgte uden ETOS airs skriftlige samtykke fritager ETOS air for enhver forpligtelse.

10. GARANTI

10.1. ETOS air garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i design, materialer og udførelse i 12 måneder efter leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 6 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 18 måneder fra oprindelig levering.


10.2. ETOS airs garanti omfatter ikke sliddele såsom filtre, blæsere og lysstofrør m.v. og fejl eller mangler, der skyldes:  almindelig slitage, opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med ETOS airs instruktioner eller almindelig praksis, reparation eller ændring udført af andre end ETOS air og andre forhold, som ETOS air er uden ansvar for.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

11.1. ETOS airs eventuelle erstatningskrav eller krav om forholdsmæssigt afslag over for ETOS air kan aldrig overstige den pris, som Kunden har betalt for varen.

11.2. ETOS air hæfter ikke for nogle former for tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

11.3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for ETOS air, såfremt omstændighederne forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering, Corona-restriktioner eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverance fra underleverandører og fra leverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

11.4. Det påhviler ETOS air uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræder omstændigheder som nævnt i punkt 10.3.

12.PRODUKTANSVAR

12.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret, idet ETOS air dog ikke er ansvarlig for skade på formuegenstande, der ikke er omfattet af produktansvarslovens § 2, stk. 2, 1. punktum, ligesom ETOS air, i det omfang intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

12.2. Såfremt ETOS air måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde ETOS air skadesløs.

12.3. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod ETOS air på grundlag af en sådan skade.

13. TRANSPORT

13.1. ETOS air er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til den indgåede aftale til tredjemand.

14. TVISTER

14.1. Enhver uoverensstemmelse mellem Kunden og ETOS air afgøres efter dansk ret ved ETOS airs værneting i Danmark.

31. januar 2022